عضو هيات امنا جايزه ملي فيزيك بهداشت سيمين افزود: بيست داورمتخصص از دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي با همكاري و انتخاب انجمن حفاظت در برابر اشعه ايران مشخص شدند و داوري هر طرح حداقل توسط سه داور انجام گرفت.
وي، مرتبط بودن با زمينه فيزيك بهداشت ، نوآوري ، كاربردي بودن ، مرتبط بودن با نياز هاي كشور ، ثبت اختراع و مقاله را از معيارهاي داوري و نمره دهي برشمرد.
دكتر فقيهي ادامه داد : در نهايت از 26 پژوهش دريافتي دبيرخانه جايزه، از دانشگاه هاي مختلف از جمله دانشگاه شيراز، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقيقات تهران و … سه پژوهش برتر انتخاب شد.
عضو هيات امنا جايزه ملي فيزيك بهداشت سيمين بيان داشت: هر سه طرح انتخابي در يك سطح بوده اند. به اين ترتيب سه پژوهش برتر مربوطه به خانم مهندس عهديه آغاز دانشجوي دكتري در رشته پرتو پزشكي در سازمان انرژي اتمي ايران، خانم مهندس مهرنوش كريمي پورفرد دانشجوي دكتري در رشته پرتو پزشكي از دانشگاه شيراز (با همكاري خانم ها مهندس مريم صادقي، مهندس فاطمه لطفعلي زاده، مهندس زهرا مولايي منش و مهندس عليه زماني) و خانم مهندس مريم ملك محمدي فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيك هسته اي دانشگاه آزاد تهران مركز مي باشد كه با حضور بنيانگذار جايزه خانم مهندس سيمين مهدي زاده نادري، سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز جناب آقاي دكتر حبيب آگهي و رئيس انجمن حفاظت در برابر اشعه ايران به هر يك از مجريان طرح هاي برگزيده لوح تقدير، تنديس جايزه فيزيك بهداشت سيمين و كارت هاي هديه تقديم گرديد.
رئيس مركز تحقيقات تابش دانشگاه شيراز به توانمندي هاي اين مركز هم اشاره كرد و گفت: مسئوليت فيزيك بهداشت همه پرتوكاران دانشگاه شيراز، بازرسي از مراكز كار با پرتو‌، ارائه خدمات دزيمتري در داخل و خارج از دانشگاه ، تعامل با سازمان انرژي اتمي ايران در انجام پروژه هاي پژوهشي و ارائه آزمايشگاه هاي آموزشي از خدمات اين مركز به شمار مي رود.
دكتر فقيهي اظهار داشت : مركز تحقيقات تابش با داشتن گواهينامه استاندارد آزمايشگاه همكار بر مبناي استاندارد ايزو 17025 به عنوان اولين مركز پژوهشي پرتوي دارنده گواينامه استاندارد در جنوب كشور و با دارا بودن آزمايشگاه پايش هاي محيطي، آزمايشگاه كاليبراسيون، آزمايشگاه پرتودهي، آزمايشگاه طيف نگاري، آزمايشگاه دزيمتري تي ال دي و فيلم بج) ، آزمايشگاه فعالسازي نوتروني و آزمايشگاه ايمني امواج الكترومغناطيس خدمات آزمايشگاهي جهت پايان نامه هاي دانشجويي و پروژه هاي اساتيد ارائه مي نمايد.
خانم مهندس سيمين مهدي زاده نادري ، رئيس سابق مركز تحقيقات تابش دانشگاه شيراز و بنيانگذار اين جايزه علمي هم در آيين اهداي دومين جايزه ملي فيزيك بهداشت سيمين به معرفي اين جايزه پرداخت.
وي اظهار داشت: با همكاري مركز تحقيقات تابش دانشگاه شيراز و انجمن حفاظت در برابر اشعه ايران، به منظور پيشرفت و تشويق دانشجويان رشته هاي مرتبط با پرتوها (مهندسي هسته اي، فيزيك پزشكي، فيزيك هسته اي، راديولوژي، راديوبيولوژي، مهندسي بهداشت محيط، مهندسي بهداشت حرفه اي و ساير رشته ها) جايزه ملي فيزيك بهداشت سيمين با هزينه شخصي در نظر گرفته شده است.
خانم مهندس سيمين مهدي زاده نادري ادامه داد: در دوره اول جايزه 16 پژوهش توسط دبيرخانه دريافت شد و در دور ه ي دوم به 26 پژوهش افزايش يافت.
رئيس پيشين مركز تحقيقات تابش دانشگاه شيراز گفت: در دو دهه گذشته استفاده از فناوري هاي صلح آميز هسته اي و كاربرد پرتوهاي يونساز و غيريونساز در زمينه هاي مختلف پزشكي،‌صنعتي، كشاورزي، تحقيقات،‌مخابرات و ديگر عرصه هاي زندگي بشر افزايش چشمگيري داشته است.
وي ادامه داد : به منظور توسعه پايدار در خصوص اين فناوري ها به فرهنگ سازي گسترده در زمينه ايمني و حفاظت در برابر پرتوها در سطح جامعه، توجه به امر آموزش در زمينه هاي مختلف بهداشت پرتوها و جلب اعتماد عموم مردم در خصوص عملكرد مراكز كار با اشعه و نهادها و سازمان هاي مرتبط نيازمند هستيم.
بنيانگذار جايزه سيمين خاطر نشان كرد : در كشور ما خيّرين بسياري در زمينه ي ساخت مدارس، درمانگاه ها و مراكز پزشكي فعال هستند ، اما متاسفانه توجه چنداني به امور خير درخصوص توسعه علوم و فنون نشده است.
وي ابراز اميدواري كرد : اختصاص اين جايزه كه يك مورد بسيار كوچك است، بتواند در نهايت به يك بنياد علمي معتبر در خصوص فيزيك بهداشت پرتوها تبديل گردد.
دكتر ميرشهرام حسيني پناه ، رئيس انجمن حفاظت در برابر اشعه ايران ديگر سخنران اين مراسم بود.
وي ضمن اشاره به طيف پرتوهاي الكترومغناطيسي )پرتوهاي يونساز و غيريونساز( به معرفي آثار هركدام از اين پرتوها پرداخت.
دكتر حسيني پناه در ادامه به اصول حفاظت در برابر اشعه اشاره كرد و گفت : كليه فعاليت هاي پرتويي، طبق اصولي كه كميسيون جهاني حفاظت در برابر اشعه (ICRP) در نشريه شماره 60 به چاپ رسانيده است بايد انجام شود.
توجيه پذيري يك فعاليت به گونه اي كه سود آن براي افراد و جامعه بيشتر از زيان آن باشد؛ نخستين موردي بود كه دكتر حسيني پناه به عنوان اصول حفاظت در برابر اشعه بيان كرد.
رئيس انجمن حفاظت در برابر اشعه ايران با بيان اينكه بهينه سازي حفاظت هم بايد مورد توجه قرار گيرد ، اظهار داشت : مقدار پرتوگيري افراد و تعداد افراد تحت تابش پرتو بايد به كمترين مقدار منطقي قابل دستيابي با در نظر داشتن مسايل اقتصادي و اجتماعي كاهش يابد.
وي افزود : حد پرتوگيري افراد ، سومين اصل حفاظت در برابر اشعه به شمار مي رود و آن بدان معناست كه به جز در موارد پزشكي و با در نظر داشتن دو اصل قبلي ، پرتوگيري افراد نبايد از حدود پرتوگيري ذكر شده در استانداردها بيشتر شود.
دكتر حسيني پناه گفت: آژانس بين المللي پژوهش بر سرطان ،‌ پرتوها را به 5 دسته تقسيم كرده است و توجه به اين موارد مي تواند سلامت جامعه را در پي داشته باشد.
وي ادامه داد : به عنوان مثال ميدان هاي مغناطيسي با فركانس به شدت پايين ممكن است در انسان ايجاد سرطان كند و يا ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي ساكن و ميدان هاي الكتريكي مغناطيسي با فركانس به شدت پايين در دسته بندي سرطان زا براي انسان قرار نمي گيرند.
رئيس انجمن حفاظت در برابر اشعه ايران به آثار پرتو هاي فرابنفش
بر پوست (برنزه شدن پوست، آفتاب سوختگي، حساسيت به نور، چروك شدن پوست، سرطان پوست) ، تاثير بر چشم و سيستم ايمني بدن هم اشاره و خاطر نشان كرد : ناآگاهي از اين آثار مي تواند سلامت جامعه را به خطر اندازد.
وي افزود : به عنوان نمونه ، دستگاه هاي جوان كننده پوست بوسيله امواج راديويي بسيار خطرناك است و حدود 60 برابر يك موبايل ،‌ امواج را به سر انسان وارد مي كند.

رویدادها